Bestyrelsen:
Medborgerhuset for Hou og Omegn.

Bestyrelses-medlemmer:

Formand:    Egon Richardy

Kasserer:  Niels Zacher Nielsen

Sekretær:   Margit Daugaard

Steff Ellermand Rimmen

Cecilie Hansen

Suppleant:  Anne Marie Rimmen

 


Vedtægter for:   Medborgerhuset for Hou og Omegn.

1. Navn

Foreningens navn er Medborgerhuset for Hou og Omegn.

2. Formål

Formålet er at administrerer den af kommunen lejede ejendom, Skolegade 15B, Hou, samt drive denne som et medborgerhus.

3. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver person over 18 år, der har fast bopæl i Odder kommune. Medlemmerne skal betale et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Når et medlem har betalt sit årlige kontingent vil der blive givet rabat på lejen, når medlemmet lejer huset.

4. Økonomi

Medborgerhusets, oprettelse, drift, nyanskaffelser m.m. ved medlemskontingent, indtægtsgivende arrangementer, sponsorstøtte og ved udlejning af lokalerne.

Ingen medlemmer hæfter for gæld ud over den formue foreningen ejer.

5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Kun fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance har stemmeret.

Institutioner/foreninger kan tegne medlemskab. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Foreningsmedlemskab giver ikke valgbarhed til bestyrelsen og stemmeret på generalforsamlingen.

Kun personlige medlemmer er valgbare og har stemmeret.

Dagsorden skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab.

4. Budget.

5. Indkomne forslag.

6. Kontingent.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter for bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet, skal være indsendt senes tre dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling, afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/3 af medlemmerne har fremsat skriftlig begæring herom.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes snarest, og senest 30 dage efter begæringens fremsættelse,

og den skal indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Alle afgørelser sker ved almindelig stemmeflertal.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis en stemmeberettiget i forsamlingen ønsker det.

Forhandlingsprotokol er tilgængelig for medlemmer, ved henvendelse til sekretæren.

6. Bestyrelse

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, samt 1 suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, suppleanter vælges for 1 år.

Hvert andet år er skiftevis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer på valg. Dog er formanden altid på valg i lige år, første gang i 2010 og kasserer i ulige år, første gang i 2011.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer, senest 8 dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til, at forhandle med Odder kommune om lejekontrakt for Medborgerhuset for Hou og Omegn, herunder husleje og lejemålets løbetid.

7. Regnskab og revision

Foreningens kasserer føre alle regnskaber, der fremlægges på den ordinære generalforsamling. Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet revideres forud for generalforsamlingen af 2 blandt medlemmerne, uden for bestyrelsen, valgte revisorer.

Revisorerne vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. En revisor er på valg hvert andet år.

8. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig til sekretæren.

Udmeldelse vil ske automatisk ved:

1.  fraflytning fra kommunen.

2.  restance over et år.

9. Vedtægtsændring

Vedtægtsændring kan kun ske på en generalforsamling. Vedtagelse kræver mere end 2/3 stemmer.

10. Opløsning

Opløsning af foreningen Medborgerhuset for Hou og Omegn, kan kun ske efter to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, afholdt med 10 dages mellemrum. Vedtagelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved begge generalforsamlinger for opløsning af foreningen. På den afsluttende generalforsamling træffes der afgørelse om, anvendelse af eventuelle midler, dog således at, ingen enkeltpersoner kan drage økonomisk fordel her af.

11. Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kasserer hver for sig.

I forbindelse med optagelse af evt. lån tegnes foreningen af formand, sekretær og kasserer.

 


 
Siden er senest opdateret den, 10 marts 2022.
Copyright © 2015 Medborgerhuset for Hou og Omegn.